תקנון ותנאי שימוש

 


תקנון ותנאי שימוש באתר

תנאי שימוש
תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים שבין "המרכז להתמחות בהנקה של ורד בוקעי"  (להלן: "המרכז") באמצעות אתר האינטרנטveredbukai.co.il  (להלן: "האתר") לבין לקוחותיו (להלן: "הלקוח") בכפוף לכללי תקנון זה.

כתובת העסק: ישורון 26 הוד השרון

תנאי לרכישה באתר כי הרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה

הזמנות באתר
הרשמה ורכישה באמצעות האתר יתבצעו בפועל רק לאחר אישור כרטיס האשראי.
מועדי אספקה יחלו רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי.
כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולש ואשר בקשת אישור של חברת כרטיסי האשראי תסורב תהווה ראיה לביטול עסקה מבחינת החברה.
הגולש יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת במידה והחברה תאשר את השינוי.
המחירים באתר כוללים מע"מ.

אספקת השירות שהוזמן
תשלום עבור השירות וההרשמה יעשה מראש.
בכל מקרה אספקת השירות תבוצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.
במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהשירות יסופק.
אנא הקפידו למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין.

תשלום
התשלום באתר מתבצע באמצעות כרטיס אשראי, וישנה אפשרות לקנייה בתשלומים.
התשלום באתר נעשה במערכת סליקה חיצונית הפועל על פי תקן 1PCI DSS Level שהוא התקן המחמיר בעולם לאבטחת תשלומים ברשת.
פרטי כרטיס האשראי נמסרים ישירות למערכת הסליקה הבנקאית ואינם מוחזקים בשום שלב באתר.
ורד בוקעי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיר השירות ו/או לסיים מבצעי הנחה והטבות ללא הודעה מוקדמת.

ביטול עסקה ע"י הלקוח

הלקוח רשאי לבטל את העסקה על ידי הודעה בכתב לורד בוקעי בתוך ארבעה עשר ימים מיום רכישת השירות ועד 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני  מועד תחילת השירות – בהתאם ל"תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010"

– דמי ביטול : 5% ממחיר השירות או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

ביטול עסקה ע"י האתר

האתר שומר לעצמו הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:
* במקרה בו תימצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת השירות, בפרטיו, במחירו או כל פרט בפרסום השירות.
* האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדית, זיהה רוכש כלקוח אסור/מתחזה או כלקוח שאינו עומד בתנאי האתר.
* במקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים.

התחייבות הגולש
הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ואו ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה ואספקת השירות.

שירות לקוחות
בשאלות לגבי האתר, פעילותו והשירותים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני. האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך יום עסקים אחד.

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה השיפוטית המוסמכת.

 

אתר "המרכז להתמחות בהנקה" מכבד את פרטיות המשתמשים בו. 
להלן תנאי מדיניות הפרטיות של האתר.

כללי
בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בו, האתר "המרכז להתמחות בהנקה"  יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית. כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן הפורומים, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא בפורום הוא על המשתמש בלבד

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

* לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר .

* לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

* לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

* לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.

* כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.

המידע שישמש את האתר יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני
"המרכז להתמחות בהנקה" מעוניין לשלוח אליך בדואר אלקטרוני מידע בדבר פרסומים חדשים באתר, שירותים וכן מידע שיווקי ופרסומי.
מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו באמצעות הסרת פרטיך מרשימת התפוצה.
"המרכז להתמחות בהנקה" לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, הוא רשאי­­­ להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.
מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי
במקרים המפורטים להלן:

  • * אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין.
  • * אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
  • * אם ורד בוקעי תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו –
  • וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל המייל שלנו

בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.